Anders  #160;Fastighetsutveckling AB AGRANLUND.se  Underhållsplanering


Underhållsplan inklusive utlåtande


Det finns olika under­hålls­planer och relativt sofistik­erade under­hålls­system, ...och vissa tynar sakta bort medan andra för­svann med ett litet "PLING"!

Underhållsplan inklus­ive ut­låtandeVissa "under­hålls­planer" kan man kalla för att-göra-listor som bara tar upp "det som precis står fram­för för dörr­en", vilket för­visso kan vara bra att ha i brist på annat.

2021-11-21 fanns det inga sär­skilda krav på att man ska ha en under­hålls­plan och där­med inte heller några obskyra regler som säger vad en under­hålls­planen ska inne­hålla eller hur det ska vara ut­formad.

Tänk om Boverket får i upp­drag att ta fram före­skrift­er hur en under­hålls­plan ska vara ut­formad - Milda Makter!

Det blir väl som med de intet­säg­ande och upp­seende­väck­ande löj­liga Energi­deklara­tion­erna? Det spelar ju ingen som helst roll om de är rätt eller helt fel! Vem kollar om de är korrekta?

Huva­ligen! Voj Voj!

Energideklarationen missar målet!

Läs VVS-Forum om möget!

Ett allmänt krav är att alla ska kunna förstå och lätt kunna ifråga­sätta en under­hålls­plan.

Känn efter - Upp­levs under­hålls­plan­en som rim­lig och veder­häft­ig?

Jämför med andra brf!

Brf Tornet - SBC

Brf Tenoren - AGRANLUND.se ©

Brf Betula - Sustend

Brf Gåshaga Pirar 5 - ?

Visst kan man ta fram väld­igt inne­hålls­rika och detalj­er­ade under­hålls­planer, viktig­aste är trots allt att inne­hållet är rele­vant och sak­ligt och bygger på er­faren­heter.

HSBs Logotype
 En brf i Malmö hade 3.544 stycken 
 underhållsåtgärder att hålla reda på, 
 förvisso rörde det som en stor brf, 
 men i alla fall. Styrelsen är inte 
 mycket större än i andra brf. 

 Trots alla dessa åtgärder så var 
 inte allt väsentligt med! 

 Fast alla papperskorgar och pisk-
 ställningar fanns med och som 
 vicevärden hade stenkoll på.
           😄

Grundtanken med underhållsplanering


Grundtanken/frågan = bestämma hur under­hållet ska finans­ieras.

Hur något ska finansiera är rim­ligt­vis en fråga som var och en får ta ställ­ning till, be­roen­de på i vil­ken situation man be­finner sig i?

 • Ska man låna till under­hållet?
 • Ska man spara till under­hållet?
 • Ska man spara OCH amort­era?
 • Svarat är uppen­bart, men ska det vara 50/50 eller 40/60 eller 60/40 eller någon annan kombina­tion?

  Sänka årsavgifterna och ­flytta från för­en­ing­en - har hänt och händer säkert än idag?


  "Följ avskrivning­arna så att re­sultat­et blir lika med plus minus noll så ordnar det sig", säger kanske någon?

  Men är inte av­skriv­ning­arna väld­igt höga i nya hus? Jo visst är de!

  Av­skriv­ning­arna borde väl vara pro­gressiva i stället för lin­jära, följa under­hålls­behov­et, som växer med åren?

  Avskrivningar progressiva istället för linjära?

  Av­skrivn­ingar är inte pengar ut ur kassa­kistan men på­verkar resul­tatet nega­tivt.

  Spar­ande är dock peng­ar in i och amort­ering­ar ut ur kassan, det sen­are gör att lån­en minsk­ar och även ränte­kostnad­erna.

  Amort­ering­arna kan gärna vara lika med den ekonom­iska livs­längden för olika bygg­delar.

  ekonom­iska livs­längden kan inte vara längre än den Tekn­iska livs­längden (hur länge något faktiskt varar)

  Man lånar inte gärna till byte av tvätt­maskiner men man kan låna när det är dags för ett nytt dyrt ytter­tak.



  Se på helheten och samordna underhållet


  En adekvat under­hålls­plan ska om­fatta allt väsent­ligt. Och inte bara det en civil­ingen­jör be­griper.

  Under­hålls­planen och ett tydligt ut­låt­ande ska även utgöra ett hjälp­medel för att lätt­are se att man tar under­håll­et i RÄTT ORDNING!

  Med "ALLT" avser jag här de större och svåra fråg­orna - hur ska byte av värme­system finans­ieras? Och när i hel­skotta kan det bli akt­uellt och var­för? Ingen­ting ver­kar ju vara för evigt.

  Men även viktiga frågor bör vara med, även om de är små, typ en Sv med kvs 5.0 m3/h för 20 lgh. Det kan väl inte vara rätt?

  "Ska vi inte byta ut det som ur­sprung­ligen är helt fel och som gör att vi idag får för höga drift­kost­nad­er"?

  Ja och sedan ska man förstås be­döma under­hålls­kost­nader och inter­vallet. Men vet något be­stämt om det senare? "Kok­böckerna" är inte helt till­för­lit­liga.

  Det finns även en mängd andra åt­gärder som faller under be­grepp­et DRIFT eller LÖPANDE UNDER­HÅLL och som bör be­hand­las separat i form av Drift- och Skötsel­instrukt­ioner jämte av­tal med de som ska svara för den löp­ande verk­sam­heten.

  Klydda inte till Under­hålls­planen, som vi säger i Skåne!

  Nästa sida, "mumma" för kon­sult­er! 🕵

  Eller forts­ätt till någon av dessa hemma­snickr­ade sidor:

  Hem till första sidan

 • Underhållsplanering sid 1  ©
 • Erfarenhetsåterföring sid 1  🔁
 • Fastighetsutveckling  🏠
 • Lite om mig förstås  Anders Granlund


 • © Anders G Fastighetsutveckling AB 2021-12-18